Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Selkämeren kansallispuistoa ei Vakka-Suomeen

Viime vuoden lokakuussa valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Selkämeren alueelle perustettavasta kansallispuistosta. Hallituksen esityksen mukaisesti kansallispuistoalue ulottuisi kapeana vyöhykkeenä Kustavin edustalta Merikarvialle asti. Pohjois-etelä-suunnassa puisto olisi noin 160 km pitkä ja pinta-alaltaan se olisi runsaat 90 000 hehtaaria. Kaavailtu kansallispuistohanke on saanut osakseen paljon vastustusta - eikä suotta. Kansallispuistohankkeen tavoite Itämeren suojelu on kiistatta tärkeä, mutta kansallispuistoalueen ulottaminen Vakka-Suomen rannikko- ja merialueille uhkaisi merkittävästi seudulle tärkeän elinkeinokalatalouden harjoittamista. Tämän vuoksi Selkämeren kansallispuistoa ei tule ulottaa Pyhärannan, Uudenkaupungin ja Kustavin alueelle. Tätä mieltä ovat myös mm. Varsinais-Suomen liitto, Vakka-Suomen kunnat, sekä kalastajat ja kalanviljelijät.

Kalatalous on alueellisesti tärkeä työllistäjä, onhan Vakka-Suomen rannikkoalue on yksi Suomen kalatalouden keskuksista. Arvioiden mukaan kalatalous työllistää Vakka-Suomen seudulla noin 400-500 henkeä. Kansallispuiston perustaminen uhkaa alueen kalankasvatustoimintaa, sillä kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla kalankasvatus ei ole sallittua. Kalankasvatuksen vähentyminen vaikuttaisi suoraan myös paikallisen kalanjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiin.

Kansallispuiston vesialueen rajaus on tehty yhdistämällä useita hajallaan sijaitsevia ja sirpaleisia matalikkoalueita. Hallituksen esityksessä todetaan, että puiston alue on rajattu siten, että se ei muodostu esteeksi kalankasvatustoiminnan laajentamiselle puiston ulkopuolella oleville syville avomerialueille. Tosiasiassa kansallispuiston ulkopuolella olevat alueet ovat niin kaukana ulkomerellä, että kalankasvatuslaitosten sijoittaminen niille alueille olisi kohtuuttoman suurien kustannusten kannalta taloudellisesti kannattamatonta. Hallituksen esityksestä ei myöskään selviä millä perusteilla ja miltä alueilta kansallispuistoon voidaan tulevaisuudessa liittää uusia alueita. Tämä luo epävarmuutta alueen toimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Kansallispuisto estäisi myös mahdollisten tuulivoimahankkeiden toteuttamisen alueella. Vakka-Suomen merialue on kuitenkin selvitysten mukaan tuuliolosuhteiltaan oivallinen tuulivoiman tuotantohankkeille. Huomionarvoista on, että Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotuksessa Pyhärantaan Rihtniemen edustalle on merkitty tuulivoiman selvitysalue.

Kansallispuisto toisi mukanaan myös rajoituksia metsästykseen. Lakiesityksen mukaan kalakannalle haitallisten eläinten eli harmaahylkeiden ja merimetsojen pyynti sekä vesilintujen metsästys olisi kansallispuistossa mahdollista. Ongelmana tässä on, että luvat metsästystä varten myöntää Metsähallitus, joka on ollut erittäin kitsas lupien myöntämisen suhteen.

Selkämeren kansallispuiston tarkoituksena on merenalaisten ekosysteemien ja eliöiden suojelu. Vakka-Suomen saaristo on luonnonmaantieteellisesti Saaristomerta, jonka luontoarvot on turvattu Saaristomeren kansallispuiston perustamisen myötä. Kansallispuistoon kaavaillut alueet kuuluvat myöskin Natura 2000-verkostoon, joten nykyinen suojelun taso on riittävä. Selkämeren kansallispuiston perustaminen Vakka-Suomen alueelle ei tuottaisi ympäristönsuojelun näkökulmasta mitään lisäarvoa.

Pidän tärkeänä, että Vakka-Suomen rannikko- ja merialueet poistetaan kaavaillusta Selkämeren kansallispuistoalueesta. Vakka-Suomen merialueita tulee kehittää nykyisen kalastuspuistomallin mukaisesti siten, että kalavaroja on tulevaisuudessakin tarjoamassa toimeentuloa alueen asukkaille.

- Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri