Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Rakentamisen verovalvonta kiristyy

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 13/2012)

Hallitus antoi 17.9.2012 eduskunnalle esityksen, joka toteutuessaan johtaisi koko rakennustoiminnan verovalvonnan merkittävään kiristymiseen. Esitys tietenkin tähtää harmaan talouden suitsemiseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2013. Esityksen käsittelyä jatketaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa kevätistuntokaudella.

Tiedonantovelvollisuus koskisi yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa, jolla olisi velvollisuus antaa työntekijöitä koskevia tietoja. Jos päätoteuttajaa ei ole, tiedonantovelvollisuus kuuluu rakennuttajalle. Rakentamispalvelujen tilaajalla olisi velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja. Tiedonantovelvollisuus koskisi myös rakennuttajana olevaa luonnollista henkilöä. Tiedonantovelvollisuus olisi erisisältöinen eri toimijoilla.

Luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuuden määrittelevä säännös koskisi vain sellaista rakentamista, korjaamista ja maapohjaan kohdistuvaa työtä, joka ei liity luonnollisen henkilön harjoittamaan yritystoimintaan. Tällöin on kysymys omakotirakentamisesta tai muista yksityishenkilöiden rakennushankkeista.

Jos yksityisenä liikkeen- ja ammatinharjoittajana toimiva luonnollinen henkilö esimerkiksi rakennuttaa liikkeelleen toimitilakiinteistön tai maatalouden harjoittaja maatilalleen tuotantorakennuksen, tiedonantovelvollisuus ei määräytyisi rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuutta koskevan säännöksen mukaan, vaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaa tai rakentamispalvelujen tilaajaa koskevan säännöksen mukaan.

Rakennustyömaan työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus

Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijaa tai muuta päätoteuttajaa koskeva sääntely koskisi sellaisenaan myös rakennuttajaa, joka rakentaa maatilalleen maatalouden tuotantorakennuksen. Rakennuttajan olisi toimitettava kuukausittain Verohallinnolle tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. Rakennuttajan olisi toimitettava kuukausittain tiedot myös työnantajan kotivaltiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta sekä työskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan toimiteta tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavista henkilöistä.

Rakennustyömaalla toimivan yrityksen olisi toimitettava rakennuttajalle em. tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistään. Itsenäisen työnsuorittajan olisi annettava rakennuttajalle itseään koskevat vastaavat tiedot. Kaikki em. tiedot olisi annettava ennen työskentelyn aloittamista ja myös muutoksista olisi annettava tieto viipymättä.

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ja asiakirjat rakennuttajan olisi säilytettävä kuuden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui.

Arvonlisäverollisten rakentamispalvelujen tilaajan tiedonantovelvollisuus

Rakentamispalvelujen tilaajan olisi toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverollista rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa näihin tarkoituksiin. Lisäksi tilaajan olisi toimitettava tiedot toimeksiannon lajista, kestosta ja työmaan sijainnista sekä tilaajan yrityksille maksamista vastikkeista.

Rakennuttajana olevan yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus

Kuukausittainen työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamismenettely ei sovellu käytettäväksi omakotirakentamisessa tai muissa yksityishenkilöiden rakennushankkeissa, joissa harmaata taloutta on myös havaittu esiintyvän.

Esitys lähteekin siitä, että rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, olisi annettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta. Tiedonantovelvollisuus koskisi rakentamistyön suorittaneita työntekijöitä ja yrityksiä yksilöinti- ja yhteystietoineen sekä rakennuttajan näille maksamia palkkoja ja muita vastikkeita.

Tiedonantovelvollisuus koskisi omakoti- ja loma-asuntorakentamisen lisäksi myös muuta yksityishenkilön lukuun tapahtuvaa rakennuslupaa edellyttävää rakentamis- tai korjaamistyötä. Se koskisi myös esim. asunto-osakeyhtiössä olevassa huoneistossa tehtävää korjaustyötä, jos se edellyttää rakennuslupaa esim. sen johdosta, että työ kohdistuu kantavaan väliseinään tai että keittiön tai kylpyhuoneen sijainti muuttuu. Rakennuslupa myönnetään asunto-osakeyhtiölle, mutta tiedonantovelvollisuus koskee rakennuttajana olevaa asukasta.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä voitaisiin määrätä laiminlyöntimaksu.

Keskeinen valvontakohde erityisesti yksityishenkilöiden omakotitalo-, loma-asunto ym. rakentamisessa on työn käyttö, ts. onko rakennus voinut tulla rakennetuksi ilmoitetuilla palkoilla ja muilla työsuorituksilla vai onko syytä epäillä pimeän palkan maksamista.

Selvää on, että tiivistyvä verovalvonta voi johtaa sellaiseenkin lieveilmiöön, ettei korjauksiin enää haeta rakennuslupaa, kun tiedetään, että rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta edeltää tietojen antaminen Verohallinnolle verovalvontaa varten.

Varsinais-Suomen vaalipiiri