Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Osuuskunnan ylijäämänjaon kokonaan verovapaa osa poistuu

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 12/2014)

Osuuskunnan ylijäämänjaon verotus muuttuu 1.1.2015 alkaen. Vielä tänä vuonna osuuskunnan jakamaan ylijäämään sovellettava 1500 euron verovapaa osa poistuu, eikä uusi järjestelmä tunne minkään suuruista verovapaata määrää. Käsitteen osuuspääoman korko sijaan on tullut ylijäämä.

Käytännössä esim. 100 euron verovapaan osan säilyttäminen olisi johtanut siihen, että pääomatulona verotettavaa ylijäämää saavasta noin 1,8 miljoonasta luonnollisesta henkilöstä noin 1,7 miljoonaa henkilöä olisi saanut ylijäämän verovapaana. Noin 1,5 miljoonan henkilön saama ylijäämä on alle 20 euroa vuodessa. Ennakonpidätysvelvollisuus koskee vain suorituksia, jotka ylittävät 20 euroa.

Alle 8000 henkilöä on tavallisesti saanut ylijäämää yli 1500 euroa vuodessa. Vain noin tuhat henkilöä on saanut ylijäämää yli 5000 euroa.

Ylijäämänjaon verotus

Käsittelen seuraavassa vain perinteisten, julkisesti noteeraamattomien osuuskuntien ylijäämänjaon verotusta. Julkisesti noteerattuja osuuskuntia ei meillä vielä ole.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämästä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5000 euroon saakka. Tämän 5000 euron rajan ylittävältä osalta ylijäämästä on 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos verovelvollisen muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saama ylijäämä on maatalouden tai elinkeinotoiminnan (liike- tai ammattitoiminnan) tuloa, 5000 euron lievemmin verotetun osan katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä.

Maatalouden tulolähteeseen kuuluvasta muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saadusta ylijäämästä on 25 prosenttia maatalouden verovuoden veronalaista tuloa 5000 euroon saakka siltä osin kuin verovelvollisen henkilökohtaiseen pääomatuloon kuuluva tällainen ylijäämä ei täytä 5000 euroa. 5000 euron ylittävältä osalta kyseisestä maatalouden ylijäämästä on 75 prosenttia maatalouden verovuoden veronalaista tuloa. Kokonaan maatalouden verovuoden veronalaista tuloa on osuuskunnasta saatu elinkeinotuloverolain mukaan osuuskunnalle vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus.

Hallituksen esityksessä lievennetyn verotuksen piirissä olevan ylijäämänjaon raja-arvo oli 2500 euroa. Eduskunta nosti tämän raja-arvon 5000 euroon.

Vielä verovuonna 2014 verotetaan 1500 euron ylittävältä osalta tulolähteestä riippuen seuraavasti: Henkilökohtaisen tulon tulolähteessä ylijäämä on 1500 euron rajan ylittävältä osalta 70-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa, maatalouden ja elinkeinotoiminnan tulolähteessä 70-prosenttisesti maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuloa. 1500 euron verovapaa osa on tulolähteille yhteinen ja täyttyy em. järjestyksessä.

Luonnollisen henkilön saama ylijäämänjako voidaan poikkeuksellisesti verottaa ansiotulona. Tällöin saajaa verotetaan tuloverolain mukaan. Ylijäämästä 75 prosenttia on ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa, jos osuuskunnassa on alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä ja jos osuuskunnasta saatu ylijäämä ylittää määrän, joka vastaa kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa verovelvollisen kaikista kyseisen osuuskunnan osuuksista ja osakkeista osuuskunnan omaan pääomaan merkitylle määrälle. Osuuskunta voi 1.1.2014 voimaan tulleen osuuskuntalain mukaan antaa myös osakkeita ja täydentää siten osuuspääomaa rahoituspohjana.

Em. 500 jäsenen raja ei tule koskaan sovellettavaksi silloin, kun on kysymys maataloutta tai elinkeinotoimintaa harjoittavista osuuskunnista. Tämä on nimenomaisesti todettu eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä.

Luonnollisen henkilön osuuskunnasta saama elantomenoihin liittyvä etuus on verovapaa. Kysymys on joko alennettuna hintana tai asiakashyvityksenä annettu etuus (ns. bonus), jota ei ole verotettu tähänkään asti. Nyt tämä käytäntö on vahvistettu lain tasolla.

Maatalouden nettovarallisuuden laskentaan ei tule muutoksia. Tätä asiaa sääntelevä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain pykälä pysyy muuttumattomana. Myös valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään nimenomaisesti, ettei "esitys vaikuta millään tavoin maatalouden nettovarallisuuden laskentaan". Osuuskunnan osuuden matemaattinen arvo saadaan ottamalla huomioon varojen ja velkojen erotus eli nettovarallisuus.

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuus

Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää on rajattu sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen. Ylijäämän vähennyskelpoisuus koskee jatkossa vain osuuskuntia, joiden toiminta muodostuu jäsenten elinkeinoa tukevasta taloudellisesta toiminnasta ja joissa yhden jäsenen osuus osuuspääomasta ja äänivalta on enintään kymmenen prosenttia. Ylijäämä on vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se on syntynyt osuuskunnan jäsenkaupasta ja jaetaan maataloutta tai elinkeinotoimintaa harjoittaville osuuskunnan jäsenille näiden ostojen tai myyntien suhteessa. Osuuskunnan verotuksessa vähennyskelpoinen ylijäämänpalautus on jäsenen verotuksessa maatalouteen liittyvänä tulona kokonaan veronalaista tuloa.

Metsäosuuskunnat (käytännössä kysymys on Metsäliitto Osuuskunnasta) eivät ole jatkossa ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuuden piirissä. Tämän valtiovarainministeriö sanoo johtuvan siitä, että metsätalouden tulo verotetaan nykyisin tuloverolain mukaan henkilökohtaisessa tulolähteessä.

Varsinais-Suomen vaalipiiri