Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Osuuskunnan jäsenen verotus jatkovalmisteluun

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 13/2013)

Hallitus antoi viimein 13.11.2013 eduskunnalle kauan valmistellun yritysverotusta koskevan esityksen. Hallitus toteaa esityksessään, että "osuuskunnan jäsenen verotusta koskevista muutoksista on tarkoitus antaa erillinen esitys". Ilmeisesti osuuskuntien jäsenten suuri lukumäärä sai hallituksen tässä vaiheessa perääntymään varsinkin kun valmistelu oli ollut salakähmäistä, eikä julkista keskustelua ollut käyty.

Valtiovarainministeriön vero-osaston virkamies ilmoitti kuitenkin eduskunnan asiantuntijakuulemisessa, että osuuskunnan jäsenen verotusta koskevien säännösten valmistelua jatketaan välittömästi. Täten voi käydä niin, että nykyinen verosäännöstö on voimassa enää verovuoden 2014 ajan, ellei hallituksen painostusta asiassa onnistuneesti jatketa. Kuten nyt on nähty, vuoden 2014 alusta voimaan tuleva uusi osuuskuntalaki ei edellytä muutoksia osuuskunnan jäsenen verotukseen.

Valtiovarainministeriön tulilinjalla näyttää olevan erityisesti osuuspääoman koron verovapaa osa, jonka vuotuinen määrä voi enimmillään olla vaatimattomat 1500 euroa. Ehdotettu uusi säännöstö antaa listaamattoman osakeyhtiön osakkaalle tosiasiassa mahdollisuuden jopa 112 500 euron verovapaaseen osinkoon, jonka edellytyksenä tosin on vähintään 1 875 000 euron nettovarallisuus varojen arvostamislain mukaisin arvostuksin. Sekä osakeyhtiöitä että osuuskuntaa koskee 20 %:n yhteisövero.

Osuuskunnan vähennyskelpoinen ylijäämä

Osuuskunta on yhteisö, joka maksaa verotettavasta tulostaan osakeyhtiön tavoin yhteisöverokannan mukaista veroa (verovuodesta 2014 lähtien 20 %). Osuuskunnan verotus eroaa osakeyhtiön verotuksesta siinä, että osuuskunnan ostojen ja myyntien perusteella jakama ylijäämän palautus on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan osuuskunnan vähennyskelpoista menoa. Voidaan siis sanoa, että osuuskunta voi vähentää koko voiton tai osan siitä verotettavaa tuloa laskettaessa.

Ylijäämän palautuksen vähennyskelpoisuutta koskeva säännös on sisältynyt elinkeinoverolakiin sen vuonna 1969 tapahtuneesta voimaantulosta lähtien. Säännös perustuu vuoden 1954 osuuskuntalain mukaiseen osuuskuntamalliin ja ylijäämä-käsitteeseen.

Osuuskunnat ja osakeyhtiöt ovat viime vuosina lähentyneet yhteisölainsäädännössä. Osuuskunnat voivat voimassaolevan osuuskuntalain mukaisesti toimia pitkälti osakeyhtiön tavoin. Osuuskuntien toimintaedellytykset ovat edelleen parantumassa 1.1.2014 voimaan tulevalla osuuskuntalain uudistuksella.

Osuuskuntia voidaan käyttää osana konsernirakenteita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tilanteissa. Valtiovarainministeriön erityisenä huolenaiheena on, että ylijäämän palautusta koskeva sääntely mahdollistaa nykyisellään tulon siirtämisen Suomen verotusvallan ulkopuolelle ilman veroseuraamuksia. Tämän vuoksi hallitus esittää, että elinkeinoverolaissa määriteltäisiin ne edellytykset, joilla ylijäämä olisi osuuskunnalle vähennyskelpoista menoa.

Vähennyskelpoisuus koskisi uuden lain mukaan vain sellaisia osuuskuntia, joiden tarkoituksena on osuuskunnan sääntöjen mukaan taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. Lisäksi yhden jäsenen omistus- tai äänivalta ei saisi ylittää 10 %:n rajaa. Vähennyskelpoisena ylijäämänä pidettäisiin enintään sitä määrää, joka on syntynyt jäsenten ja osuuskunnan välisten ostojen ja myyntien perusteella. Osuuskunnan vähennyskelpoiseksi menoksi ei siten luettaisi sitä osaa ylijäämästä, joka on syntynyt osuuskunnan ja muiden kuin jäsenten välisen kaupan perusteella.

Osuuskunnan koko toiminnan tulos olisi osuuskunnalle vähennyskelpoista ylijäämää silloin, kun osuuskunnan toiminta muodostuu vain jäseniltä tehtävistä ostoista, tuotteiden jalostuksesta ja edelleen myynnistä. Tämä pohjautuu osuustoiminnan perusperiaatteisiin. Sen sijaan, jos osuuskunta ostaa jalostettavia tuotteita myös muilta kuin jäseniltä, näiden tuotteiden jalostamisesta osuuskunnalle syntynyttä ylijäämää ei pidettäisi osuuskunnan vähennyskelpoisena menona. Outo on kohta, jonka mukaan vähennyskelpoista ylijäämää ei olisi myöskään sijoitustoiminnasta saatujen tuottojen jakaminen jäsenille, vaikka jakoperusteena olisivat jäsenten ostot ja myynnit.

Muiden kuin em. mainitut edellytykset täyttävien osuuskuntien tulisi muiden yritysmuotojen tavoin noudattaa markkinaehtoista hinnoittelua. Osuuskunnan tulos verotettaisiin osuuskunnan tulona. Valtiovarainministeriön mielestä muutos turvaisi Suomen verotusvallan nykyjärjestelmää paremmin.

Perinteistä ylijäämän palautusta jakavat osuuskunnat, kuten maito-, liha-, ja kananmunaosuuskunnat voinevat hyvin toimia uuden säännöksen olosuhteissa, vaikka se tiettyä jumppaa voinee osuuskunnan verosuunnitteluun aiheuttaa. Metsäliitto Osuuskunta ei ole edes käyttänyt ylijäämän palautusta voitonjaossaan.

Varsinais-Suomen vaalipiiri