Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Maatilan sukupolvenvaihdoksen rimaa nostettu

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 11/2015)

Maatilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen vaikuttavat ratkaisevasti elinkeinon kannattavuusnäkymät. Näiden ohella vaikuttaa olennaisesti sukupolvenvaihdoksen tuki- ja veropolitiikka. Nuoren viljelijän aloitustukeen vaadittava yrittäjätulo on noussut noin 50 prosentilla, mikä karsii tuen saajia. Luopumistukea ei saa vuoden 2018 jälkeen tapahtuvaan luopumiseen. Vain verolainsäädännössä on säästytty takaiskuilta.

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ovat kiristyneet merkittävällä tavalla, kun maataloudesta vaadittavan vuotuisen yrittäjätulon määrä on korotettu 24.3.2015 (240/2015) annetulla valtioneuvoston asetuksella 17 000 eurosta 25 000 euroon. Myös alennetun aloitustuen saamiseen edellytettävää maatalouden yrittäjätuloa on nostettu 10 000 eurosta 15 000 euroon. Vahvasti investoineilla tiloilla korotetun yrittäjätulovaatimuksen täyttymistä helpottaa jossain määrin laskelmassa käytettävien poistoprosenttien alentaminen. Vähimmäisyrittäjätulo on saavutettava viimeistään tuen myöntämisvuotta seuraavana kolmantena kalenterivuonna.

Maataloudella tarkoitetaan peltoviljelyä, kotieläintaloutta, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, porotaloutta, mehiläistaloutta, ammattimaista metsästystä sekä marjastusta ja sienestystä.

Aloitustukea voidaan myöntää maatalousyrittäjälle, joka hakemuksen vireille tullessa on täyttänyt 18 vuotta eikä ole täyttänyt 41 vuotta ja joka ryhtyy ensimmäistä kertaa tilanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi. Hakijalla on oltava tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Jos hakijana on yhteisömuotoinen maatalousyrittäjä, tuen myöntäminen edellyttää, että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai useammalla henkilöllä, joka täyttää ammattitaitoedellytykset.

Riittävänä ammattitaitona pidetään yritystoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkintoa. Riittävänä ammattitaitona pidetään vaihtoehtoisesti myös vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta maataloudesta ja sen lisäksi hankittua tuen kohteena olevan yritystoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista koulutusta, jonka laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja josta vähintään 15 opintopistettä vastaava osuus on talousopintoja. Kahden tai useamman henkilön ollessa hakijana tulee jokaisella olla käytännön kokemus ja vähintään puolella hakijoista koulutus. Ammattitaito voidaan osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.

Tilanpito katsotaan jo aiemmin aloitetuksi, jos hakija on saanut päävastuullisena maatalousyrittäjänä hallitsemastaan maatilataloudellisesta kokonaisuudesta maatalouden vuotuisen yrittäjätulon, joka on liiketoimintasuunnitelman perusteella vähintään 12 000 euroa.

Maatilaa kohden voidaan myöntää yksi aloitustuki. Myönnettäessä aloitustukea yhteisesti useammalle kuin yhdelle luonnolliselle henkilölle kunkin hakijan osuuden maatilasta tulee yksinään täyttää vähimmäisyrittäjätuloa koskevat edellytykset. Puolisoiden yrittäjätulo lasketaan yhteen katsottaessa, täyttyykö vaadittava yritystulo. Tukea ei myönnetä, jos hakijalle taikka yhteisön määräysvaltaa käyttävälle osakkaalle tai jäsenelle on jo aiemmin myönnetty aloitustukea.

Aloitustuen määrä on 25 000 euron yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle yhteensä 70 000 euroa, josta avustuksen määrä on 35 000 euroa sekä korkotuen ja varainsiirtoverolaissa tarkoitetun verovapauden määrä yhteensä enintään 35 000 euroa, josta korkotuen määrä saa olla enintään 30 000 euroa. Korkotukilainaa maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan voidaan myöntää yhteensä enintään 230 000 euroa, kuitenkin enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Alennetun 15 000 euron yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle aloitustuen määrä on yhteensä 30 000 euroa, josta avustuksen määrä on 10 000 euroa (aiemmin 5000 euroa) sekä korkotuen ja varainsiirtoverovapauden määrä yhteensä enintään 20 000 euroa, josta korkotuen määrä on enintään 15 000 euroa. Korkotukilainaa maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan voidaan alennetun aloitustuen tapauksissa myöntää yhteensä enintään 150 000 euroa, tässäkin tapauksessa kuitenkin enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Maatalousirtaimiston osalta todettakoon, että korkotukilainan myöntäminen on sallittua maatilan hankinnan yhteydessä hankittujen tai yhden vuoden kuluessa tukipäätöksestä hankittavien maatalouskoneiden ja -laitteiden hankintahinnan rahoittamiseen. Sama rajoitus koskee tuotantoeläinten hankintahinnan rahoittamista. Useimmiten korkotukilaina kuitenkin kuluu itse maatilakiinteistön hankintahinnan rahoittamiseen.

Avustusmuotoinen nuoren viljelijän aloitustuki maksetaan ilman erillistä hakemusta. Avustus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Maksupäiviä ovat kunkin vuoden maaliskuun tai lokakuun viimeinen päivä.

Avustuksen ensimmäisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja esittää selvityksen tilanpidon aloittamisesta. Selvitys on toimitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen avustuksen maksupäivää.

Täten jos nuori viljelijä aloittaa tilanpidon esim. 1.1.2016 ja toimittaa selvityksen ely-keskukselle viimeistään 31.1.2016, hän saa avustuksen ensimmäisen erän 31.3.2016. Toinen erä tulee tilille ilman eri toimenpiteitä 31.3.2017. Vastaavasti jos tilanpidon aloittanut nuori viljelijä toimittaa selvityksen viimeistään 31.8.2016, hän saa avustuksen ensimmäisen erän 31.10.2016. Toinen erä tulee tilille tässä tapauksessa 31.10.2017.

Luopumistuki

Luopumistukijärjestelmä on päätetty lakkauttaa 1.1.2015 voimaan tulleella lailla. Luopumistukijärjestelmään pääsee kuitenkin eräin edellytyksin mukaan, jos luopuminen tapahtuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Luopumistukea voi hakea kaksi vuotta ennen vaadittavan ikärajan täyttymistä ja sitä on haettava ennen kuin luopuminen tapahtuu. Luopumistuen saamisen edellytyksenä on täten käytännössä, että luopuja on täyttänyt 57 vuotta, jos luopuminen tapahtuu vuosina 2015 ja 2016 luovuttamalla luopujan lapselle tai muulle lähisukulaiselle maatilan pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi. Vastaavasti luopumistuen saaminen edellyttää, että luopuja on täyttänyt 58 vuotta, jos luopuminen tapahtuu vuosina 2017 ja 2018 luovuttamalla luopujan lapselle tai muulle lähisukulaiselle maatilan pellot ja tuotantorakennukset.

Lähisukulaisella tarkoitetaan edellä luopujan lapsen aviopuolisoa, luopujan aviopuolison lasta ja tämän aviopuolisoa, luopujan veljen tai sisaren lasta ja tämän aviopuolisoa sekä luopujan aviopuolison veljen tai sisaren lasta ja tämän aviopuolisoa.

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, että luopuja on täyttänyt 58 vuotta, jos luopuminen tapahtuu vuosina 2015-2018 luovuttamalla vieraalle (muulle kuin luopujan lapselle tai muulle lähisukulaiselle) maatilan pellot ja tuotantorakennukset maatilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi.

Verotus

Verotuksessa sukupolvenvaihdos ei ole kohdannut takaiskuja, vaan on tapahtunut jopa myönteistä, kun myös maatalouden jatkajan kotieläimiä koskeva perintö- ja lahjaverohuojennus sai vahvistuksen KHO:n 19.12.2014 antamalla päätöksellä. Verohallinto oli vuosikaudet rimpuillut väärällä soveltamisella lain selvää säännöstä vastaan.

KHO:n päätöksen mukaan kotieläimet arvostetaan 40 prosenttiin niiden käyvästä arvosta,kun ne ennen vuotta 2007 voimassa olleen lain mukaan arvostettiin täyteen käypään arvoon. Sama koskee maatalouden varastoja. Verovelvollinen voi vielä tehdä oikaisuvaatimuksen perintö- ja lahjaverotuspäätöksistä,jotka on tehty vuonna 2010 tai myöhemmin. Itse lain muutos tuli voimaan 1.1.2007,mutta Verohallinnon virheellisen tulkinnan vuoksi voimassaolon alkuvuosia jäi koskemaan pysyviä oikeudenmenetyksiä.

Maatilan sukupolvenvaihdoksesta suoriutumiseen vaikuttaa olennaisesti perintö- ja lahjaverokohtelu. Siihen liittyy myös monia huomioon otettavia tuloveronäkökulmia. Varainsiirto- ja arvonlisäverotuskin on syytä tuntea.

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokohtelun kulmakiviä on perintö- ja lahjaverolain maatalouden jatkajan huojennus ja maksuajan pidennys. Toinen kulmakivi on tuloverolaissa säädetty maa- ja metsätalouden kiinteän omaisuuden luovutusvoiton verovapaus luovuttajan omistusajan ollessa yli 10 vuotta.

Perintö- ja lahjaverotuksen huojennus koskee kaikkia maatalouden tai maa- ja metsätalouden jatkajia riippumatta sukulaisuudesta luovuttajaan. Salaojitetun pellon huojennettu perintö- tai lahjaverotusarvo on kuntakohtaisesti vaihdellen Etelä-Suomessa 300-400 euroa/ha, metsän huojennettu perintö- tai lahjaverotusarvo tyypillisimmin 300-700 euroa/ha. Pohjoista kohti mentäessä arvot pienenevät tästäkin. Maatalouden tuotantorakennusten sekä maatalouden koneiden, kaluston ja laitteiden perintö- tai lahjaverotusarvo on maatalouden jatkajalla 40 % poistamattomasta hankintamenosta, maatilan asuinrakennuksen 40 % kiinteistöverotusarvosta. Perintö- tai lahjaveron maksamiseen voi saada enimmillään 10 vuoden korottoman maksuajan. Huojennusta ja maksuajan pidennystä on vaadittava ennen perintö- tai lahjaverotuspäätöstä.

Maa- ja metsätalouden kiinteän omaisuuden saa luovuttaa kymmenen vuoden omistusajan ylityttyä luovutusvoittoverotta tietyille lähiomaisille. Näitä ovat lapset, lapsenlapset jne. suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset puolisoineen, samoin sisarukset ja puolisisarukset puolisoineen. Sisarusten ja puolisisarusten lapsiin ei verovapaa luovutusmahdollisuus valitettavasti lain mukaan ulotu. Monissa tapauksissa maatilat ovat niin velkaantuneita, ettei jatkaja pysty velkojen vastattavaksi ottamisen lisäksi maksamaan muuta kauppahintaa. Näissä tapauksissa on erityisen tärkeää, ettei luovuttaja joudu maksamaan maa- ja metsätalouden kiinteän omaisuuden kauppahintaosuudesta luovutusvoittoveroa. Velan määrähän ei ole luovutusvoittoverotukseen vaikuttava asia.

Varsinais-Suomen vaalipiiri