Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Korona haittaa maatilakytkentäistäkin yritystoimintaa

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 5/2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö ei voi rahoittaa yrityksiä, joiden päätoimiala on maatalous, metsätalous tai kalatalous. Näiden yritysten rahoittamiseksi varattiin lisäbudjetissa avustusrahaa maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan. Luonnonvarakeskuksen vuodelta 2016 olevan viimeisimmän koko Suomea koskevan rakennetutkimustilaston mukaan noin 14 300 maatilalla harjoitettiin maa- ja puutarhatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Tällaisia tiloja oli noin 30 prosenttia.

Eduskunta myönsi 24.4.2020 hyväksymässään vuoden 2020 toisessa lisäbudjetissa maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaan 30 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan avustuksiin. Valtiovarainvaliokunta kiinnitti lisäbudjettimietinnössään huomiota siihen, että maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan 30 miljoonan euron määräraha kattaa vain osan rahoitustarpeesta. Määrärahan tarvetta tulee siten seurata ja tarvittaessa lisätä rahoitusta kesäkuun lisäbudjetissa. Tällöin on valiokunnan mukaan arvioitava yrityksille myönnettävien kriisitukien riittävyyttä ylipäänsä ja myös niiden toimialakohtaista kattavuutta.

Valiokunnan mietinnön sanamuodon mukaan maa- ja metsätalousministeriön pääluokan 30 miljoonasta eurosta myönnetään tukea maataloutta harjoittavalle yritykselle, jolla on myös muuta tulonhankkimistoimintaa maatalouden tulolähteessä, esim. maatilamatkailua. Maatalouden tulolähteellä valiokunta tietenkin tarkoitti maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaista maatalouden tulolähdettä.

Toimeenpano valtioneuvoston asetuksilla

Maaseudun yritystoiminnan avustusten kohdentamisesta on tarkoitus antaa kaksi valtioneuvoston asetusta, joiden perusteella em. 30 miljoonaa euroa jaetaan. Seuraavassa esitettävä perustuu lausuntokierroksella olleisiin asetusluonnoksiin.

Maatilakytkentäinen yritystoiminta

Toinen asetusluonnoksista koskee maatilakytkentäisen yritystoiminnan maksuvalmiuden turvaamista sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien mikroyritysten maksuvalmiuden turvaamista.

Asetusluonnoksen mukaan maatilakytkentäisellä yritystoiminnalla tarkoitetaan maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa.

Maataloustuotteiden jalostuksella ja kaupan pitämisellä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyä niin, että käsittelyn tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote. Sillä tarkoitetaan myös kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on alle 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Maatalouden alkutuotannon yritykset

Toisessa asetusluonnoksista käsitellään maatalouden alkutuotannon yritysten avustuksia.

Avustusten kohteena on valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan sellainen maataloustuotanto, jonka markkinat ovat olennaisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan koronavirusepidemian johdosta eikä tuotteelle ole vaihtoehtoista markkinaa. Asetuksessa mainitaan erikseen itse tuotettujen tuotteiden suoramyynti. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voidaan mainita maataloustuotteiden suoriin ravintolatoimituksiin erikoistuneet maatalouden alkutuotannon yritykset.

Avustusten piiriin voi tulla myös sellaisia maa- ja puutarhatalouden alkutuotantoa harjoittavia yrityksiä, joiden tuotteet ovat ei-syötäviä, kuten esim. kukka- ja muu koristekasvituotanto sekä turkistalous.

Hakijoiksi ei odoteta perusmaatalouden harjoittajia (asetusluonnoksen omituisesta otsikoinnista huolimatta), koska tilanne ei ole muuttunut ainakaan vielä merkittävästi siten, että tältä osin olisi esitetty epäilyjä menekin tai markkinoiden loppumisesta.

Kalastus- ja vesiviljelyala hoidetaan sille valmistellun oman avustusjärjestelmän mukaan.

Avustusten myöntäminen käytännössä

Kumpikin asetusluonnos asettaa tukien myöntämisen edellytykseksi, että maksuvalmiusongelmat johtuvat koronavirusepidemian aiheuttamista merkittävistä markkina- ja tuotantohäiriöistä.

Kummankin asetuksen mukaiset avustukset myöntää ely-keskus. Avustusta ei saa myöntää yritykselle, joka on ollut vaikeuksissa jo 31.12.2019. Yrityksellä on oltava kannattavan toiminnan edellytykset. Avustuksen myöntäminen edellyttää yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävää heikentymistä ja suunnitelmaa talouden vakauttamisesta. Muun yritystoiminnan tulot ja menot tulee olla erotettavissa maatalouden yritystoiminnan tuloista ja menoista. Edellytyksenä on myös, ettei avustuksensaaja ole saanut muuta avustusta tai rahoitusta samaan tarkoitukseen.

Avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin. Avustus voi kohdistua aikaisintaan 16.3.2020 alkaneeseen enintään kuuden kuukauden pituiseen ajanjaksoon. Aikaisin alkamispäivä on siis päivä, jolloin valmiuslain mukaiset poikkeusolot tulivat voimaan.

Avustusta myönnetään asetusluonnoksen mukaan vähintään 5 000 euroa ja enintään 20 000 euroa. Avustuksen määrä on enintään 80 prosenttia yritystoiminnan jatkumisen turvaavista välttämättömiksi arvioiduista menoista. Avustusta haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa ja se maksetaan yhdessä erässä ennakkona.

Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle ely-keskukselle selvitys avustuksen käytöstä.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri