Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Kasitiestä torso ratkaisu

Valtio on liikennepoliittisessa selonteossa lupaamassa valtatien 8 Turku-Pori-yhteysvälin kunnostamiseen 100 miljoonaa euroa. Summa on vain vajaa puolet koko yhteysvälin päivitetyistä kustannuksista, sillä koko hanke maksaa tänä päivänä noin 210 miljoonaa euroa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamiseksi hanke on toteutettava pikaisesti kokonaan. Vajavaisen rahoituksen tuloksena voi olla, että nelikaistatietä jatketaan vain Maskuun, eikä siis edes Nousiaisiin asti. Suunnitelmissa olevia ohituskaistoja ja eritasoliittymiä jouduttaisiin siirtämään hamaan tulevaisuuteen.

Puuttuva rahoitusosuus, 110 miljoonaa euroa, näyttää olevan pitkän varren päässä, sillä selontekoon sisältyvästä liikenneverkon kehittämisohjelmasta vuosille 2016-2022 ei löydy lainkaan valtatie 8:aa. Uhkana on, että hankekokonaisuus jää toteuttamatta tai vähintäänkin siirtyy vuoden 2022 jälkeiseen aikaan.

Yhteysvälihanke on saatava nopeasti käyntiin, sillä valtatie 8 on liikenneturvallisuudeltaan pääteiden runkoverkon huonoimpia. Maskun pohjavesialueen ympäristölupa umpeutuu 12.2.2014. Tätä ennen rakennustyöt on saatava liikkeelle.

Liikennepoliittisen selonteon alaviitteestä löytyy kirjaus, jonka mukaan valtatien 8 kehittämishanke voidaan toteuttaa myös PPP-hankkeena eli niin sanotulla elinkaarimallilla, jolloin sopimusvaltuus olisi 250 miljoonaa euroa. Tämä merkitsisi sitä, että urakoitsija huolehtisi tien rakentamisen lisäksi myös sen kunnossapidosta 25-30 vuoden mittaisen sopimuskauden ajan. Hankkeen toteutus nopeutuisi ja samalla koko yhteysvälin rahoitus voisi helpottua eteläpään moottoritien kustannusvaikutuksen jakautuessa pitkälle ajalle.

Asiantuntijalausuntojen mukaan Raisio-Nousiainen-moottoritieosuus on ominaisuuksiltaan harvoja elinkaarimallin käyttöön soveltuvia hankkeita. Hankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla tarvitsee kuitenkin taakseen poliittisen päätöksen.

- Esko Kiviranta
Varsinais-Suomen vaalipiiri