Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Järki voitti jätevesiasiassa

(Julkaistu Käytännön Maamies-lehden numerossa 2/2011)

Jätevesiasian ratkaisemisessa käynnistäjän rooli osui eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka ympäristövaliokunnalle 26.11.2010 antamassaan lausunnossa totesi ns. hajajätevesiasetuksen olevan osin perustuslain vastainen. Olen käsitellyt tämän lausunnon yksityiskohtaisesti KM-lehden numerossa 14/2010. Tiivis kertaus lausunnon keskeisistä kohdista on kuitenkin paikallaan.

Ensinnäkin perustuslakivaliokunta totesi, että talousjätevesien puhdistusvaatimuksista on säädettävä lailla. Tämä perustuu perustuslain 80 §:n säännökseen, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla.

Toiseksi perustuslakivaliokunta edellytti, että uusien käsittelyvaatimusten tulee asettua sellaiselle tasolle, että ne on kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla myös tosiasiassa mahdollista täyttää. Tässä perustuslakivaliokunta tietoisesti poikkesi omalta tontiltaan, mutta joskus on välttämätöntä näinkin tehdä. Kun puhdistusvaatimusten lieventämiseen pitkään penseästi suhtautunut ympäristövaliokunnan Timo Kaunisto vielä eduskuntaryhmässäkin moitti meitä perustuslakivaliokunnan jäseniä väärälle tontille tulemisesta, vastasi aina sanavalmis Hannes Manninen välittömästi: "No kun ette te muuten kuitenkaan olisi ymmärtäneet".

Voidaankin sanoa, että perustuslakivaliokunta tuli laukaisseeksi liikkeelle prosessin, jossa jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset tulivat eduskunnan aitoon ja kokonaisvaltaiseen poliittiseen tarkasteluun. Näin talonpoikaisjärkikin pääsi neuvottelupöytään mukaan.

Puhdistusvaatimusten sisältö

Puhdistuksen perusvaatimustasoa lievennetään niin, että se vastaa nykyisen asetuksen alempaa vaatimustasoa eli sitä tasoa, johon asti kunta voi myöntää helpotuksia nykyisestä erittäin korkeasta perustasosta. WC-vesien puhdistustason on uuden perustason mukaan oltava sellainen, että ympäristöön joutuvaa kuormitusta vähennetään orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Kunta voisi ympäristönsuojelumääräyksillään tiukentaa puhdistustasoja nykyisen asetuksen perustasoon asti ranta-alueilla ja vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla. Tällöin puhdistusvaatimus voi olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %.

Prosenttiperusteiset raja-arvot on annettu ohjeiksi suunnittelijoille ja laitevalmistajille. Kiinteistöille ei tulla mittaamaan puhdistustuloksia sen tarkastamiseksi, täyttääkö puhdistusjärjestelmä vaatimukset. Raja-arvojen käyttäminen ohjeellisena vaatimuksena on olennainen asia, sillä jätevesien puhdistustulos voi helposti vaihdella kuormituksesta ja sääolosuhteista riippuen.

Tekninen ratkaisu

Uusien vaatimusten täyttämiseksi riittää yleensä 1990-luvun käytäntö: kolmiosainen sakokaivo ja siihen liittyvä maaperäkäsittely. Huippuhintaisia pienpuhdistamolaitteita ei tarvitse hankkia. Uusi laki on tässä suhteessa teknologianeutraali, eli se ei määrää tiettyä laitetta tai menetelmää jäteveden käsittelyjärjestelmäksi.

Automaattilykkäys

Yli 68-vuotiaat kiinteistöllä vakituisesti asuvat vapautetaan jäteveden käsittelyvaatimuksista ilman eri hakemusta. Tämän perustuslakivaliokunta risti automaattilykkäykseksi. Jos kiinteistöllä asuvat puolisot, molempien tulee olla vapautuksen saamiseksi täyttänyt 68 vuotta lain voimaan tullessa. Järkevälle lainsäätäjälle olisi pitänyt riittää, että toinen puolisoista on 68-vuotias. Kesämökkiä automaattilykkäys ei koske.

Siirtoviemärit

Pidän tärkeänä, että hallitus valmistelee valtakunnallisen viemäröintitukiohjelman riittävine määrärahakorotuksineen. Siirtoviemärihankkeisiin tarkoitettu määräraha on vuodesta toiseen ollut liian alhaisella tasolla, ja määrärahaan tarvitaan ehdottomasti merkittävä kuoppakorotus, vähintään kaksinkertaistaminen hallituksen viime vuosina esittämästä tasosta.

Aikataulu

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää säädösten vaatimukset vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä merkitsee kahden vuoden lisäaikaa nykyiseen määräaikaan, joka on vuoden 2013 loppuun. Aikaa on siis lähes viisi vuotta.

Lisäksi kunta voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista viideksi vuodeksi kerrallaan. Perusteeksi kelpaa esimerkiksi kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella. Poikkeamiseen oikeuttaa myös kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät, samoin kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Uusiin haasteisiin

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva kysymys on nyt saatu ratkaistuksi kohtuullisella tavalla. Olennaista on, ettei asiaa jätetty makaamaan vaalien yli. Haluan vielä erikseen kiittää ryhmäkollegojani Eero Reijosta ja Kimmo Tiilikaista talonpoikaisjärkeen menevästä asian eteenpäin viemisestä. Työmyyriä harvoin kiitetään. Valmiiseen pöytään tulijoita taas kyllä riittää kunniaa ottamaan, niin tälläkin kertaa. Ympäristöministeri ja eräät ympäristövaliokunnan jäsenet ansaitsevatkin kiitoksen lähinnä vain itsensä voittamisesta perustuslaillisten ja poliittisten realiteettien edessä niin, että välttämättömät muutokset lopulta saatiin aikaan.

- Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri