Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Budjetin verolakiesitykset eduskunnassa

(Julkaistu Käytännön Maamies -lehden numerossa 11/2020)

Merkittävimmät vuoden 2021 alussa voimaan tulevat verolakien muutokset liittyvät tulo- ja energiaverotukseen. Kevyen polttoöljyn valmisteveron korotus palautetaan maataloudelle. Maatalouden käyttämän sähkön valmistevero alenee samoin kuin teollisuudessa eli EU-minimiin. Tämäkin toteutuu maataloudessa kasvavana valmisteveron palautuksena.

Vuoden 2021 tuloveroasteikko

Valtionverotuksessa toteutetaan indeksitarkistus korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja noin 2,5 prosentilla. Tämä vastaa arviota ansiotasoindeksin muutoksesta ja on siis hallitusohjelman mukainen. Ns. solidaarisuusveron ansiotuloraja on vuonna 2021 80 500 euroa.

Valtionverotuksessa sovellettava progressiivinen ansiotulon tuloveroasteikko on vuonna 2021 hallituksen esityksen mukaan seuraava:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
18 600 8,00 6,00
27 900 566,00 17,25
45 900 3 671,00 21,25
80 500 11 023,50 31,25

Kokonaisuutena työn verotus kiristyy kaikilla tulotasoilla, kun otetaan huomioon asteikon ja seuraavana selostettavien vähennysmuutosten lisäksi palkansaajan veronluonteisten maksujen muutokset (palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,15 %-yksikköä, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu alenee 0,02 %-yksikköä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousee 0,20 %-yksikköä). Oma lukunsa on tietenkin kunnallisveroprosentti.

Tuloverotuksen alimman verotettavan tulon korottaminen pienentää automaattisesti valtionverotuksen eläketulovähennystä. Tämä johtuu laissa olevasta vähennyksen enimmäismäärän laskentasäännöksestä.

Valtionverotuksen ansiotulon veroasteikon indeksikorotus koskee myös yritystulon ansiotulo-osuutta, mm. maatalouden ansiotuloa.

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Jos verovelvollisen kunnallisverotuksen tulo, ts. puhdas ansiotulo, josta on tehty muut kunnallisverotuksen vähennykset, on vuonna 2021 enintään 3630 euroa, siitä tehdään puhtaan ansiotulon suuruinen vähennys. Jos verovelvollisen puhtaan ansiotulon määrä muiden vähennysten jälkeen ylittää vuoden 2021 kunnallisverotuksessa 3630 euroa, vähennystä pienennetään 18 prosentilla yli menevän tulon määrästä. Perusvähennys oli vuonna 2020 vastaavasti enintään 3540 euroa. Kunnallisverotuksen perusvähennys koskee myös maatalouden ansiotuloa.

Työtulovähennys

Vuoden 2021 työtulovähennys on tähän vähennykseen oikeuttavien ansiotulojen 2500 euroa ylittävältä osalta 12,7 prosenttia (v. 2020 vastaavasti 12.5 prosenttia). Eläketulo ei oikeuta työtulovähennykseen, vaikka se on ansiotuloa. Vähennyksen enimmäismäärä on vuonna 2021 1840 euroa (v. 2020 1770 euroa). Vähennyksen määrä pienenee vuonna 2021 puhtaan ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta 1,89 prosentilla (v. 2020 1,84 prosentilla). Kun puhdas ansiotulo ylittää noin 129 800 euroa, työtulovähennystä ei enää myönnetä. Työtulovähennys koskee myös maatalouden ansiotuloa.

Liikenteen työsuhde-edut

Työsuhdematkalipulla tarkoitetaan työnantajan työntekijöilleen antamaa joukkoliikenteen henkilökohtaista matkalippua, joka on tarkoitettu ainoastaan asunnon ja työpaikan väliselle matkalle. Nykyisin työsuhdematkalippu on palkansaajalle verovapaa etu 300 euroon asti ja lisäksi se on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3400 euroon asti. Työsuhdematkalipun verovapautta ehdotetaan muutettavaksi siten, että lippu olisi verovapaata tuloa kokonaan 3400 euroon asti vuodessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että nykyinen 300 euron ja 750 euron välinen veronalainen osuus poistuu.

Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta niin sanotusta liikkumisen palvelupaketista rinnastetaan henkilökohtaiseen joukkoliikenteen matkalippuun.

Työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1200 euroon asti. Polkupyöräedun ja joukkoliikenteen matkalipun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3400 euroa. Työsuhdepolkupyörän luontoisetuarvon laskentaa on käsitelty yksityiskohtaisesti hallituksen esityksessä. Laskentaan vaikuttaa se, onko kyseessä työnantajan omistama vai leasingsopimuksella hankkima polkupyörä.

Autoverolaissa nollapäästöiseksi määriteltyjen työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 170 eurolla kuukaudessa vuosiksi 2021-2025. Muutos koskee sekä vapaata autoetua että auton käyttöetua, jossa palkansaaja maksaa ainakin auton käyttövoimakulut. Työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton verotusarvoon sisältyviä lisävarusteita.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä ehdotetaan säädettäväksi verovapaaksi eduksi vuosina 2021-2025.

Arvonlisävelvollisuuden alaraja

Alv-velvollisuuden alaraja, joka perustuu tilikauden liikevaihtoon, ehdotetaan korotettavaksi 1.1.2021 alkaen 10 000 eurosta 15 000 euroon. Alarajan korotus vähentää verovelvolliseksi rekisteröintejä sellaisten liiketoiminnan harjoittajien osalta, joiden myynti tapahtuu pääasiassa kuluttajille ja joiden myynnistä suoritettava vero ylittää yleensä vähennettävän veron. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisoikeus säilyy ennallaan.

Arpajaisvero

Yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava veroprosentti ehdotetaan alennettavaksi 12 prosentista 5,5 prosenttiin vuoden 2021 ajaksi. Veikkaus Oy:n maksama arpajaisvero alenee 80 miljoonalla eurolla. Tämän seurauksena Veikkaus Oy pystyy jakamaan vuonna 2021 tuotoistaan järjestöille ja muille avustuksia saaville tahoille 80 miljoonaa euroa enemmän avustuksia kuin ilman veroprosentin alentamista.

Alkoholivero

Alkoholin valmistevero nousee 1.1.2021 alkaen noin 1,55 euroa litralta sataprosenttista alkoholia. Kuitenkin viinin vero nousee noin neljänneksen enemmän eli noin 1,90 euroa litralta sataprosenttista alkoholia.

Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveron korotus on noin 5 prosenttia. Alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin runsaat 2 prosenttia.

Energiaverotus

Esityksen mukaan kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, kivihiilen, maakaasun, turpeen ja mäntyöljyn valmisteveroa korotetaan 2,7 eurolla megawattitunnilta 1.1.2021 alkaen. Korotus kohdistuu kuten hallitusneuvotteluissa sovittiin, energiasisältöveroon. Tämä on tärkeää, koska maataloudelle palautetaan energiasisältöveron osuus. Veronkorotus ei siis merkitse palautus huomioon ottaen lisärasitusta maataloudessa käytetylle polttoöljylle. Jos valmisteveron korotus olisi kohdistettu hiilidioksidiveron osuuteen, maatalous ei olisi saanut sitä palautuksena takaisin. Nestekaasua ei saatu vieläkään palautukseen oikeutettujen polttoaineiden listalle Vihreiden kivenkovan vastustuksen vuoksi.

Sähköveroluokan II valmisteveroa alennetaan 0,69 sentistä EU:n sallimalle vähimmäistasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta 1.1.2021 alkaen. Tämä koskee teollisuuden, kaivostoiminnan ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn lisäksi maataloutta, jossa se toteutetaan nykyiseen tapaan palauttamalla vuosittain maataloudelle veroluokkien I ja II välinen erotus. EU-minimi toteutuu siis maataloudessa nostamalla sähköveron palautus 1,55 sentistä 2,19 senttiin kilowattitunnilta.

Polttoöljystä ja sähköstä maataloudelle maksettava valmisteveron lisäpalautus on yhteensä noin 13 miljoonaa euroa vuositasolla.

Luonnonsuojelualueen kiinteistöverotus

Hallituksen esityksen mukaan kiinteistöverotusta vapautetaan luonnonsuojelulain 24§:n nojalla suojeltu alue, lukuun ottamatta sillä olevia rakennuksia ja rakennelmia rakennuspaikkoineen. Luonnonsuojelualueen voi perustaa ELY-keskus maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Perustamispäätös edellyttää maanomistajan ja ELY-keskuksen sopimusta aluetta koskevista korvauksista. Luonnonsuojelualueen perustamisperusteena voi olla esim. harvinainen eliölaji, erikoinen luonnonmuodostelma tai erityinen luonnonkauneus.

Pienet kertapoistot

Maatalouden koneiden, kaluston ja laitteiden enintään 1200 euron suuruinen menojäännös saadaan verovuodesta 2021 lähtien poistaa kerralla.

Metsätalouden hankinta saadaan nykyisen lain mukaan vähentää suoraan, jos sen hankintameno tai menojäännös on enintään 200 euroa. Verovuodesta 2021 lähtien tämä meno- tai menojäännösraja on enintään 600 euroa. Metsätalouden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti esim. jokaisen koneen tai laitteen hankintamenosta erikseen, maataloudessa sen sijaan menojäännöspoistona. Uudella rajalla on näin ollen hyödykekohtaisuutensa vuoksi verovelvolliselle tiettyä vähäistä myönteistä merkitystä metsätalouden koneiden, kaluston ja laitteiden osalta. Lähinnä kysymys on verotuksen yksinkertaistamisesta.

Sellaisten koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, hankintameno saadaan edelleen vähentää kokonaan sinä verovuonna, jona se on suoritettu.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri